Podmienky používania webových stránok

 

 1. Podmienky

Prístupom na túto webovú lokalitu súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami a všetkými platnými zákonmi a nariadeniami a súhlasíte s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s žiadnym z týchto podmienok, máte zakázané používať alebo pristupovať k tejto stránke. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené platnými autorskými právami a zákonmi o ochranných známkach.

 1. Použite licenciu
 1. Povolenie je povolené na dočasné prevzatie jednej kópie materiálov (informácií alebo softvéru) na webovej lokalite TopMemeSaga.com len na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva a podľa tejto licencie nemusíte:
  1. upravovať alebo kopírovať materiály;
  2. používať materiály na akýkoľvek komerčný účel alebo na akékoľvek verejné zobrazenie (komerčné alebo nekomerčné);
  3. pokúsiť sa dekompilovať alebo reverzne inžinierovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webovej lokalite TopMemeSaga.com;
  4. odstrániť akékoľvek autorské práva alebo iné vlastnícke notácie z materiálov; alebo
  5. preniesť materiály na inú osobu alebo “zrkadliť” materiály na akomkoľvek inom serveri.
 2. Táto licencia sa automaticky skončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení a môže byť kedykoľvek ukončené spoločnosťou TopMemeSaga.com. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie musíte zničiť akékoľvek stiahnuté materiály vo vašom vlastníctve, či už v elektronickej alebo tlačenej podobe.
 1. Dementi
 1. Materiály na webových stránkach TopMemeSaga.com sú poskytované “ako je”. Spoločnosť TopMemeSaga.com neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto odmieta a odmieta všetky ostatné záruky, vrátane, bez obmedzenia, predpokladaných záruk alebo podmienok predajnosti, vhodnosti na určitý účel alebo neporušenia duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv. Spoločnosť TopMemeSaga.com ďalej nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyjadrenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti používania materiálov na svojej internetovej stránke alebo inak súvisiacich s takýmito materiálmi alebo na akýchkoľvek stránkach, ktoré sú spojené s touto stránkou.
 1. Obmedzenia

Spoločnosť TopMemeSaga.com ani jej dodávatelia v žiadnom prípade nebudú zodpovední za akékoľvek škody (vrátane, bez obmedzenia, škody za stratu údajov alebo zisk alebo z dôvodu prerušenia podnikania) vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania materiálov spotrebiteľom. com, aj keď spoločnosť TopMemeSaga.com alebo splnomocnený zástupca TopMemeSaga.com bola informovaná ústne alebo písomne o možnosti takejto škody. Pretože niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa implicitných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

 1. Revízie a chyby

Materiály nachádzajúce sa na webových stránkach TopMemeSaga.com môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Spoločnosť TopMemeSaga.com nezaručuje, že niektorý z materiálov na svojej webovej stránke je presný, úplný alebo aktuálny. Spoločnosť TopMemeSaga.com môže kedykoľvek bez oznámenia vykonať zmeny v materiáloch obsiahnutých na jej webových stránkach. Spoločnosť TopMemeSaga.com však nepodniká žiadny záväzok aktualizovať materiály.

 1. Odkazy

Spoločnosť TopMemeSaga.com nepreverovala všetky stránky prepojené na internetovú stránku a nenesie zodpovednosť za obsah týchto prepojených stránok. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že stránka TopMemeSaga.com potvrdila. Používanie takýchto prepojených webových stránok je na vlastné riziko.

 1. Podmienky používania stránky Modifikácie

Spoločnosť TopMemeSaga.com môže tieto podmienky používať na svojich webových stránkach kedykoľvek bez upozornenia. Používaním tejto webovej lokality súhlasíte s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto Podmienok používania.

 1. Vládny zákon

Akýkoľvek nárok týkajúci sa webovej stránky TopMemeSaga.com sa bude riadiť zákonmi štátu Bratislavy bez ohľadu na ustanovenia jeho kolíznych noriem.

Všeobecné podmienky použiteľné na používanie webových stránok.